The Yi women wear wonderful hats

yi


© David Dickie 2017